Придобиването на нов недвижими имоти е свързано с влизане във взаимоотношения с продавачи, брокери, банки, адвокати и нотариуси.

Всички тези лица имат различни интереси, което налага добрата правна и техническа подготовка на купувача, за да гарантира успешно своя интерес, което включва:

  • Детайлно проучване на историята на имота;
  • Проверка за обременяване с тежести и други вещни права в публичните регистри;
  • Уреждане на взаимоотношения с брокери;
  • Опорни точки при преговори и медиация;
  • Минимизиране разходи при нотариус без риск за интересите на клиента.

Курсът има за цел да Ви запознае с правни техники за водене на преговори с клиенти и сключване на търговски договори.

Обучението се фокусира и върху възможностите за защита извънсъдебно и съдебно при неизпълнение на договорите, както и как да се разрешават търговски спорове.

Чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България посочва, че законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

Българското, а и Европейското право, поставят защитата правата на потребителите на една плоскост с конкурентното право. Пример за това са не само сходните форми на нарушаване на закона, но и специфичните искове, които се разглеждат от съдилищата, както и засягане интересите на потребителите и нарушаването на правилата на конкуренцията. 

Курсът има за цел да разгледа въпросите, които имат отношение към производствата, развиващи се по различен ред и противоречащи на съдебната практика относно въпросите на приложението на решенията на националния орган по конкуренцията, когато последният е установил нарушения на конкурентното право, които в същото време установяват и нарушения по реда на Закона за защита на потребителите. 

Правилата на конкурентното право намират проявление не само пред националните органи по конкуренцията и пред Върховния административен съд, но така също и в производства пред общите съдилища. Примери за такива искове са обезщетенията за вреди от непозволено увреждане, дължащо се на картелни споразумения, съгласувани практики, злоупотреба с господстващо или монополно положение (чл. 365, т. 5 ГПК). 

Развиването на бизнес средата на един бизнес в България в последните години се превърна в сложен и дълъг процес, който се оказа съпроводен с множество подводни камъни от различно естество-данъчно, административно, правно и др. 

Всеки търговец или управител на дружество се стреми към максимална събираемост на паричните вземания по различните търговски сделки и иска да избегне натрупването на несъбираеми вземания от недобросъвестни длъжници без съдебни процеси и принудително изпълнение.

При консултирането на различни търговци в различен етап от процеса по управление и събирането на паричните им вземания, сме установили, че събираемостта на вземанията се основава предимно на добра първоначална информираност относно правното положение и финансовото състояние на бизнес партньорите и информираност относно законовите възможности за превенция  за натрупване на несъбираеми вземания.

Този курс е създаден именно с цел да запознае в кратки срокове, без да напускат работното си място тези търговците, които искат да се научат да управляват и събират САМИ паричните си вземания без излишни разходи по ангажиране на посредници в този процес.

Курсът е разработен от адвокати с опит в консултирането на клиенти във връзка с управлението и събирането на парични вземания.

Кусът е интерактивно организиран, с практически упражнения и дискусии във форум.

С този курс ще имате възможност да научите какви ефективни действия да предприемете за защита в съдебно административнонаказателно производство.

Този курс е създаден именно с цел да запознае в кратки срокове, без да напускат работното си място тези търговците, които искат да се научат как да организират ефективната си защита в съдебно административнонаказателно производство без излишни разходи по ангажиране на посредници в този процес.

Кусът е интерактивно организиран, с практически упражнения и дискусии във форум.

 

ЗА КОГО Е ТОЗИ КУРС?

Курсът е насочен към работодатели, като целта е да бъдат придобити практически знания относно принципите и режима за търсене на дисциплинарна отговорност на работници и служители, което включва условия за налагане на дисциплинарната отговорност, доказване на нарушението и др.

 

ЗА КОГО Е ТОЗИ КУРС?

Кратък практически курс за всички онези, които са станали обект на престъпно посегателство и които са имали или имат нелеката задача да защитят правата си на пострадали от престъпления пред държавните органи.

Този курс ще ви запознае с всички законови възможности как да гарантирате в максимална степен правата си на досъдебното и съдебното производство, които включват правото да обезпечите и предявите граждански иск срещу извършителите (обвиняем/подсъдим и/или граждански ответник) в съдебния процес, правото да бъдете информирани за действията на държавните органи, така че да не се изпускат важни срокове, правото да обжалвате отделни актове, с които се загясат правата ви в процеса и т.н.

Целта на курса е да сте достатъчно информирани, така че да можете САМИ да се представлявате в един съдебен процес, ако това се наложи или Вие прецените и да се предпазите от най-често допусканите грешки.

Курсът е разработен интерактивно, като включва работа по отделни казуси, работа по групи и споделяне на опит в интерактивен форум.

Курсът е разработен от  юристи с дългогодишен опит и международна практика в процесуалното представителство на пострадали от престъпления.

 

Copyright VddLegal 2014. All rights Reserved.